Regulament CEDP

Regulamentul Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională a Academiei de Studii Economice

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Comisia de etică şi deontologie profesională (numită în continuare CEDP) este o structură a Academiei de Studii Economice, deliberativă, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, care coordonează şi controlează aplicarea normelor prevăzute în Codul de etică şi deontologie profesională universitară.

(2) CEDP își desfăşoară activitatea potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului de etică şi deontologie profesională universitară, parte componentă a Cartei Academiei de Studii Economice din București.

Art. 2. CEDP este creată în vederea aplicării şi respectării de către întreaga comunitate academică a normelor eticii profesionale şi funcţionează pe baza prezentului Regulament, adoptat de către Senatul Academiei de Studii Economice din București.

Art. 3. CEDP are sediul în clădirea Academiei de Studii Economice, Bucureşti, Piaţa Romana nr. 6.

Capitolul II – Structura şi componenţa CEDP

Art. 4. Structura şi componenţa CEDP este propusă de Consiliul de administraţie, avizată de Senatul Academiei de Studii Economice din București şi aprobată de Rector.

Art. 5. (1) CEDP este formată din 13 membri cu drept de vot, între care 11 cadre didactice, reprezentând facultăţile Academiei de Studii Economice din București, un reprezentant al studenţilor şi un reprezentant al studenţilor doctoranzi.

(2) Nu pot fi membri ai CEDP persoanele care ocupă vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament, membrii în organele de conducere colectivă ale sindicatelor.

(3) Nu pot face parte din CEDP persoanele cărora li s-au aplicat sancţiuni profesionale sau sancţiuni referitoare la nerespectarea normelor de etică universitară.

Art. 6. (1) Mandatul membrilor CEDP este de 4 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

(2) Membrii CEDP care se retrag sau sunt revocaţi vor fi înlocuiţi de către Rectorul Academiei de Studii Economice din București, la propunerea Consiliului de Administraţie, cu avizul Senatului, în termen de 90 de zile de la data la care şi-au încetat activitatea.

Capitolul III – Atribuţiile CEDP

Art. 7. CEDP îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) analizează şi sancționează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor primite de la membrii comunităţii universitare, de la orice persoană din afara Academiei de Studii Economice din București sau prin autosesizare, potrivit Codului de etică și deontologie profesională;

b) numeşte comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la abaterile de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare;

c) analizează și investighează cazurile care fac obiectul sesizărilor în scopul strângerii de date;

d) elaborează anual un raport referitor la situaţia respectării eticii universitare si a eticii activităţilor de cercetare, care se prezintă Rectorului și Senatului Academiei de Studii Economice din București şi constituie un document public;

e) propune şi promovează eventualele modificări sau amendamente ale Codului de etică şi deontologie universitară;

f) urmăreşte respectarea Codului de etică şi deontologie universitară prin diseminarea normelor acestuia în rândul comunităţii academice;

g) verifică şi constată incompatibilităţile survenite în urma validării mandatelor membrilor structurilor de conducere universitară sau pe parcursul exercitării mandatului de către aceştia şi semnalează cazurile de incompatibilitate Senatului Academiei de Studii Economice din București;

h) activează împotriva acţiunilor denigratoare şi calomnioase adresate atât corpului academic cât şi Academiei de Studii Economice din București ca instituţie;

i) notifică de urgenţă instituţiilor statului cazurile care fac obiectul cercetării penale şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţine cu privire la cazurile respective.

Art. 8. (1) Hotărârile CEDP sunt avizate de către consilierul juridic al Academiei de Studii Economice din București.

(2) Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea CEDP revine Academiei de Studii Economice din București.

Capitolul IV – Funcţionarea CEDP

Art. 9. (1) CEDP se întruneşte semestrial, în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare.

(2) CEDP se reuneşte în şedinţe extraordinare în cel mult 15 zile de la depunerea unei sesizări.

(3) Activitatea CEDP se suspendă pe parcursul vacanţelor universitare.

Art. 10. (1) Deciziile CEDP, desemnarea membrilor Comisiilor de analiză, aprobarea rapoartelor de caz şi a propunerilor de sancţiuni se iau cu majoritate simplă de voturi, prin vot direct sau secret, după caz.

(2) Membrii CEDP care se găsesc în conflict de interese, în înţelesul art. 87 din Carta Academiei de Studii Economice din București, nu participă la analizarea şi soluţionarea cazului sau la vot.

Art. 11. Conducerea executivă a CEDP este asigurată de Președinte, Vicepreședinte și Secretar, aleși prin vot deschis.

Art. 12. Preşedintele CEDP:

• asigură conducerea operativă a CEDP;

• convoacă şi prezidează şedinţele CEDP;

• asigură publicarea şi punerea în execuţie a hotărârilor CEDP şi informează membrii acesteia cu privire la execuţia lor;

• distribuie sarcini individualizate membrilor CEDP;

• reprezintă Comisia în relaţia cu celelalte organisme de conducere academică.

Art. 13. Vicepreşedintele CEDP:

• preia atribuţiile preşedintelui, în situaţiile când acesta este indisponibil;

• are responsabilitatea arhivei CEDP şi a bazei de date a acesteia şi asigură păstrarea tuturor datelor colectate în dosarele de caz, soluţionate sau nesoluţionate.

Art. 14. Secretarul CEDP:

• asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii CEDP;

• redactează rapoartele, procesele verbale şi ţine evidenţa documentelor de ședință CEDP;

• planifică sesiunile ordinare şi comunică ordinea de zi a acestora membrilor CEDP;

• asigură legătura dintre membrii CEDP.

Art. 15. (1) CEDP păstrează dosarele de caz pe o durată de minimum 2 ani, într-un spaţiu adecvat, pus la dispoziţia acesteia de către conducerea Academiei de Studii Economice din București.

(2) La alegerea unei noi Comisii de etică, CEDP care îşi încetează mandatul asigură predarea tuturor documentelor preşedintelui noii comisii.

Art. 16. (1) Acoperirea cheltuielilor implicate de funcţionarea CEDP se realizează din fondurile Academiei de Studii Economice din București, la propunerea Rectorului.

(2) Aceste cheltuieli se compun din:

a) resursele necesare pentru asigurarea unui spaţiu sigur de depozitare a documentelor şi decontarea cheltuielilor materiale (cheltuieli de birotică, cheltuieli poştale, convorbiri telefonice etc.);

b) resursele necesare remunerării membrilor CEDP şi membrilor Comisiilor de Analiză.

Capitolul V – Analiza sesizărilor

Art. 17. (1) Orice persoană din cadrul comunităţii universitare sau din afara acesteia poate sesiza CEDP abateri de la etica și deontologia profesională săvârşite de membri ai comunităţii universitare.

(2) Sesizările se formulează numai în scris şi conţin date privind identitatea persoanei care reclamă (inclusiv datele de contact), identitatea persoanei acuzate de abatere, acţiunile imputate, locul şi data desfăşurării acestora, eventualii martori, orice alte informaţii considerate relevante.

(3) CEDP păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării pe parcursul analizei acesteia.

(4) Nu se supun analizei CEDP sesizările anonime.

Art. 18. (1) La baza constatării şi discutării unor posibile încălcări ale eticii universitare trebuie să stea principiul bunei credinţe şi cel al transparenţei. Iniţiatorii acestor constatări şi discuţii trebuie să urmărească exclusiv scopul protejării integrităţii academice şi nu scopuri personale. Rezultatul iniţiativelor respective trebuie să fie clarificarea faptelor şi nu crearea unei atmosfere generale de suspiciune care să se menţină în jurul unor persoane fără lămurirea acuzaţiilor aduse lor.

(2) Acuzaţiile voalate şi vagi, insinuările, sugestiile imprecise şi necontrolabile etc., menite să creeze o atmosferă de suspiciune, fără însă a permite clarificarea lucrurilor, contravin deontologiei universitare şi nu vor fi tolerate.

Art. 19. (1) Sesizările se depun în termen de cel mult 90 de zile de la evenimentele care constituie subiectul acestora.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sesizările referitoare la cazuri de plagiat se pot depune pe toată durata protecţiei drepturilor de autor, potrivit legislaţiei în vigoare

(3) Sesizările se depun în plic închis la Registratura Academiei de Studii Economice din București.

(4) CEDP poate decide să citeze pentru audiere, la cererea părţilor sau din oficiu, orice persoană care deţine informaţii necesare în vederea soluţionării cu celeritate a cazului.

(5) Lipsa unei poziţii scrise şi, în general, lipsa de cooperare a persoanei care face obiectul sesizării nu împiedică derularea procedurilor de analiză ulterioare.

Art. 20. Pentru analizarea sesizărilor, membrii CEDP au acces la toate documentele legate de acuzațiile care urmează a fi verificate.

Art. 21. Pe durata derulării procedurilor de sesizare şi analizare a unui caz la nivelul CEDP, persoana care a depus sesizarea are următoarele drepturi:

a) de a primi un număr de înregistrare pentru sesizarea sau reclamaţia depusă;

b) de se prezenta în faţa CEDP însoţită, dacă doreşte, de un reprezentant legal sau de un martor (coleg, tutore legal, reprezentant sindical etc.);

c) de a depune poziţii în scris şi a avea întrevederi privitoare la caz cu membrii CEDP;

d) de a contesta decizia CEDP prin sesizarea Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice , Dezvoltării tehnologice şi Inovării, de la nivelul Ministerului Educaţiei;

e) de a beneficia de confidenţialitate, potrivit prezentului Regulament.

Art. 22. Pe durata derulării procedurilor de analizare a unui caz la nivelul Comisiei de etică universitară, persoana împotriva căreia s-a depus sesizarea are următoarele drepturi:

a) de a fi audiată de către CEDP însoţită, dacă doreşte, de un reprezentant legal sau de un martor (coleg, tutore legal, reprezentant sindical etc.);

b) de a fi informată privind componenţa CEDP;

c) de a depune poziţii în scris şi de a avea întrevederi privitoare la caz cu membrii CEDP;

d) de a contesta la Senatul Academiei de Studii Economice din București modul de desfăşurare a anchetei CEDP şi de a face recurs la hotărârea Senatului, la Comisia de Etică de la nivelul Ministerului Educaţiei și Cercetării.

Art. 23. La primirea unei sesizări, CEDP demarează procedurile stabilite de Codul de etică şi deontologie universitara, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. CEDP răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, comunicând validitatea motivată a demersului şi eventuala începere sau neîncepere a analizei cazului respectiv.

Art. 24. (1) În scopul analizei sesizărilor primite, CEDP poate numi o Comisie de analiză, formată din 3-5 specialişti din domeniul de activitate vizat.

(2) Comisia de analiză elaborează un raport care se aprobă de către CEDP.

Art. 25. (1) Pentru fiecare caz analizat, pe baza sesizărilor, CEDP întreprinde o anchetă şi întocmeşte un raport de caz, care se prezintă Rectorului.

(2) Raportul de caz al CEDP va conţine constatarea cu privire la natura şi veridicitatea faptelor imputate, a altor fapte relevante și propunerile de sancțiuni, susţinute de dovezile obţinute de CEDP pe baza investigaţiilor şi a audierilor întreprinse, precum şi, după caz, pe baza Raportului elaborat de Comisia de analiză.

(3) O copie a Raportului se transmite părților implicate (persoană reclamată și autor al sesizării).

Art. 26. (1) În cazul în care CEDP consideră că nu există o abatere de la etica universitară sau abaterea este minoră, iar natura problemei permite sau necesită concilierea între părţi pe cale amiabilă, această soluţie trebuie propusă părţilor, odată cu comunicarea raportului final al CEDP.

(2) În cazul în care CEDP constată abateri de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, CEDP numeşte persoanele vinovate şi propune sancţiunile corespunzătoare, potrivit Codului de etică şi deontologie profesională.

(3) Dacă abaterea are caracter disciplinar, urmând a fi cercetată şi sancţionată potrivit art. 312 şi urm. din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, CEDP va sesiza directorul de departament, respectiv decanul facultăţii căruia îi aparţine autorul abaterii, în vederea realizării cercetării disciplinare.

Art. 27. (1) Membrii CEDP sunt obligaţi să păstreze secretul audierilor şi al deliberărilor până la elaborarea raportului de caz.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie abatere de la etica universitară.

Capitolul VI – Abaterile de la etica universitară şi de la buna conduită în cercetare

Art. 28. Constituie abateri de la buna conduita in cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară:

a) plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori;

b) confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;

c) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare, precum şi în orice documente oficiale;

d) comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor;

e) ocuparea posturilor didactice şi de cercetare de către persoane care au realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, stabilite potrivit legii;

f) încercarea de a promova un examen prin dare de mită sau prin presiune făcută intra-muros sau extra-muros, indiferent prin ce mijloace se materializează aceasta.

Art. 29. (1) Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic si de cercetare si personalului didactic și de cercetare auxiliar pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea științifică sunt următoarele:

a) avertisment scris;

b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control;

c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență;

d) destituirea din funcția de conducere din învățământ;

e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

(2) Sancţiunile aplicate vor fi proporţionale cu gravitatea abaterilor, din punct de vedere moral şi instituţional.

Art. 30. Sancţiunile care se pot aplica studentilor și studenților-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele:

a) avertisment scris;

b) exmatricularea;

c) alte sancțiuni prevazute de actele normative în vigoare.

Art. 31. Sancţiunile stabilite de CEDP şi aprobate de senatul universitar sunt puse în aplicare de către decan sau rector, după caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea sancţiunilor.

Capitolul VII – Dispoziţii finale

Art. 32. Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.

Art. 33. Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa CEDP din data de 26 iulie 2012 şi aprobat în Şedinţa Senatului Academiei de Studii Economice din București din data de 6.08.2012 și se publică pe site-ul Academiei de Studii Economice din București.

Preşedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Prof.univ.dr. Răzvan Zaharia